Jak se zorientovat při výběru ESG podílových fondů a ETF?

24. 10. 2020

Rostoucí dynamikou sektoru ESG a každoročním vznikem stovek nových investičních fondů, vznikají samozřejmě velké rozdíly v přístupu jednotlivých správců k výběru akciových titulů do jednotlivých portfolií. 


Některé fondy používají ESG kritéria velmi okrajově, případně si je vykládají po svém, pro některé hrají ESG kritéria nejdůležitější roli při skladbě portfolia. 


Při  sledování složení portfolií jednotlivých fondů a ETF  pracujeme s daty analytické společnosti Moorningstar, která:   


1. rozděluje podílové fondy do čtyř základních kategorií: 

ESG Considerations funds : 
fondy přidávají ke svému původnímu zaměření další faktor a to ESG. 
Nicméně dopady ESG kritérií mohou, ale nemusí hrát větší roli při složení portfolia.

ESG Focus funds
zde naopak ESG kritéria plní nejdůležitější  roli při skladbě portfolia.

ESG Impact funds: 
fondy v této skupině  se zaměřují na dílčí témata spadající do rodiny ESG kritérií.
Najdeme zde fondy vyhledávající společnosti  pro které mají skvělá hodnocení například ve snižování úhlíkové stopy, které se zaměřují na genderovou rovnost, nebo vydávají zelené dluhopisy na konkrétní projekty. 

ESG sector funds: 
tyto fondy se zaměřují na akcie společností které zpravidla přispívají k přechodu na zelenou ekonomiku.  Specializují se například na společnosti z oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje, hospodaření s vodou, zelené nemovitosti atd.  
  
2. Analyzuje plnění slibů 

- hodnotí do jaké míry společnosti v portfoliích fondů čelí (předcházejí) případným  finančním rizikům ( pokutám, budoucím povinnostem naplňovat požadavky regulátorů (např. na emisní limity) v jednotlivých oblastech ESG

- poté přepočte firemní výsledek podle váhy pozice do celkového skóre na úrovni fondu  a ty potom  následně porovnává  s ostatními fondy ve srovnatelných kategoriích . Jak funguje ESG hodnocení fondů v rámci Moorningstar Sustainability Rating

Zaměření na to co je důležité.
ESG analýzy se v posledním období stále více soustřeďují  na tzv. koncept významnosti.
Ta pracuje na myšlence, že význam má sledovat to, kde lze očekávat, že hodnocený faktor bude mít finanční dopad na společnost ( ať již kladný, nebo záporný). Pokud bude, nebo nebude řádně spravován.
Ne všechny sledované faktory ESG jsou významné pro jednotlivá odvětví. 

Proto, je důležité, aby metodika hodnocení  brala v potaz odvětvová specifika a v rámci těchto sektorů,  byla schopná identifikovat vůdce, kteří jsou připraveni řešit problémy, následovníky a společnosti, které sledovaná kritéria opomíjí.  Současně by měl  být rating schopen poskytnout lepší přehled o tom, jak dobře společnosti v portfoliu spravují problémy v rámci ESG napříč odvětvími. 

Příklad významných ESG faktorů:

   Těžařské společnosti  :
-  Emise skleníkových plynů
-  další emise
-  práce s odpady při výrobě
-  předcházení kontaminaci vodních zdrojů  apod.
-  podmínky zaměstnanců pro výkon povolání
- otázky úplatkářství a korupce 
   IT společnosti :
-  ochrana osobních údajů
-   zabezpečení proti zneužití produktu 
-   práce se zaměstnanci
-   správa a řízení společnosti

 


Jak to celé funguje v rámci Moorningstar Sustainability Rating

 


 

Moorningstar Sustainability Rating je složen ze tří navazujících kroků:
 

1. Risk rating -  hodnocení na úrovni společnosti

Hodnocení ESG rizika společnosti začíná tím, že je vyhodnoceno její celkové vystavení významným ESG rizikům jak ve výrobě, tak v konečných produktech a službách společností. 

Dále je hodnoceno jak společnosti konkrétními kroky předchází nebo pomáhají řešit  jednotlivé výzvy. Ne vždy je možné omezit všechna rizika na nulu.  Risk rating společnosti lze chápat jako množství  rizika v oblasti ESG faktorů, které zůstávají po zohlednění kroků jednotlivé hodnocené společnosti.  

Čím nižší hodnotící číslo Risk rating  je společnosti přiřazeno tím menšímu riziku je společnost v této otázce vystavena.  Nula by znamenala, že společnost nezanedbává ve sledované oblasti žádné riziko, zatímco hodnocení 40 a vyšší je ukazatelem závažného ESG rizika, které zůstává i po zohlednění snahy managementu o řešení. 
 

2. Morningstar Sustainability Raiting – hodnocení  porfolia celého fondu či ETF

2.1 Aby byl fond ( ETF) v rámci Morningstar Sustainability Raiting hodnocen , je nejprve vypočítán vážený průměr všech ESG RISK Ratingů jednotlivých společností v rámci portfolia podílového fondu nebo ETF za posledních 12 měsíců. 

Pokud nemá fond minimálně  dvě třetiny aktiv hodnoceny v rámci ESG risk ratingu jednotlivých společností není vůbec hodnocen. 
 

2.2 Morningstar Sustainability Raiting  

pro fond je následně stanoven jako vážený průměr  souhrnu  ESG RISK RATINGu  jednotlivých společností .  Nižší hodnotící číslo tedy označuje nižší riziko portfolia vzhledem k ESG kritériím. 
Na základě tohoto hodnotícího čísla je portfolio fondu porovnáváno se svými  konkurenty  v rámci kategorií Morningstar Global Category a dostává tzv. glóby. 

 

Přečtěte si také

24. 10. 2020
Sníží se výnos našeho porttfolia v případě, že se začneme orientovat na společnosti, které se zaměřují na udržitelnost?

Číst celé >

17. 09. 2020
Umět pracovat se svými penězi je disciplína, která přináší bohatší život. Stojí za ji zvládnout.

Číst celé >

27. 07. 2020
V poslední době narůstá počet individuálních investorů, kteří se zajímají o tzv.udržitelné investování, ekvivalentem názvu je také společensky odpovědné investování (ESG).

Číst celé >

Pro bohatší život

Investujte svůj e-mail a získejte užitečné tipy ze světa financí

Váš e-mail je u mě v bezpečí. Více o ochraně osobních údajů >